Preview | 18SS TOKYO
MARTIAN
18SS TOKYO


PRODUCT

CERAMIC|SHOKKI
LENS|HIROKI ATAKA
ROPE|CIANSUMI
CAP|SALON DE CHAPEAU
PRINT(ARTWORK)|YUNA YAGI

PREVIEW

PLACE|TSUTA-SALON
PHOTO|KOHEI YAMAMOTO
SOUND & MOVIE|NORIAKI OKAMOTO
ARTWORK|YUNA YAGI


VISUAL
-
MODEL|REBECCA E(BRAVO)
PHOTO|KYOHEI MATSUDA
HAIR & MAKE|TORU SAITA(ITSUKUSHI)
DIRECTION & DESIGN|TETSUYA HOSHINO

VISUAL DOWNLOAD
LIGHT(PDF,3.2MB) / RAW(PDF,22.8MB)

MOVIE
-
SOUND & MOVIE|NORIAKI OKAMOTO
HAIR & MAKE|TOHRU SAITA(ITSUKUSHI)